Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 10:31, 24 July 2021
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

24 July 2021

N    00:57  Tìm Mối Cung Cấp Hàng Nhật Sỉ đến Lần Nhập Đầu Tiên Save Ngay 4 Nguồn Này diffhist +11,941 BlondellCastella talk contribs Created page with "https://thuybich.com/nguon-hang-si [https://thuybich.com/nguon-hang-si/ https://thuybich.com/nguon-hang-si/]. Với mối cung cấp sản phẩm đa dạng và phong phú, đ..."
 m   00:57  User:BlondellCastella diffhist -71 BlondellCastella talk contribs

23 July 2021

N    19:08  Kinh Nghiệm Mở Đại Lý đánh Mang Đến Nhân Viên Mới Sale‎‎ 2 changes history +11,448 [BlondellCastella‎; Berndsing‎]
 m   
19:08 (cur | prev) +29 Berndsing talk contribs marked for deletion
N    
18:48 (cur | prev) +11,419 BlondellCastella talk contribs Created page with "quý khách muốn xác lập xem nguồn bản chất của bản thân có bao nhiêu, hoặc có thể vay mượn từ đâu để thực hiện phát minh marketing. [htt..."
 m   18:48  User:BlondellCastella diffhist +43 BlondellCastella talk contribs
     18:04  Installation Manual for 2.16 on RHEL8 diffhist +156 Drdrew42 talk contribs Update apache config Ubuntu->RHEL
     08:47  Installation Manual for 2.16 on Ubuntu‎‎ 2 changes history -10 [Apizer‎ (2×)]
     
08:47 (cur | prev) -16 Apizer talk contribs →‎Installing WeBWorK
     
08:46 (cur | prev) +6 Apizer talk contribs

22 July 2021

     17:38  User:Chris Wingard diffhist -374 Chris Wingard talk contribs Blanked the page Tag: Blanking
     16:31 Upload log Mtitcombe talk contribs uploaded File:TrigDegrees.png
     16:28  TrigFunctionsDegrees1 diffhist -6,149 Mtitcombe talk contribs Modified to show the use of the TrigDegrees context.
Nm   12:26  User talk:Akatyal diffhist +270 Gage talk contribs Welcome!
Nm   12:26  User:Akatyal diffhist +88 Gage talk contribs Creating user page for new user.

21 July 2021

     20:15  Installation Manual for 2.16 on Ubuntu‎‎ 17 changes history -6 [Apizer‎ (17×)]
     
20:15 (cur | prev) +109 Apizer talk contribs →‎Starting and Stopping MySQL or MariaDB
     
20:11 (cur | prev) +7 Apizer talk contribs →‎Restart apache2
     
20:08 (cur | prev) -5 Apizer talk contribs →‎Edit the site.conf file
     
20:08 (cur | prev) -10 Apizer talk contribs →‎Making Copies of the Distribution Configuration Files
     
19:59 (cur | prev) 0 Apizer talk contribs →‎Create the admin Course
     
19:57 (cur | prev) +14 Apizer talk contribs →‎Edit mpm_prefork.conf
     
19:38 (cur | prev) -5 Apizer talk contribs →‎Configuring Apache
     
19:37 (cur | prev) +12 Apizer talk contribs →‎Set up the webwork database
     
17:54 (cur | prev) +6 Apizer talk contribs →‎Database Settings
     
17:30 (cur | prev) -256 Apizer talk contribs →‎Checking Module Dependencies
     
17:20 (cur | prev) -89 Apizer talk contribs →‎Setting Permissions
     
17:17 (cur | prev) -8 Apizer talk contribs →‎Ubuntu Software Packages
     
17:16 (cur | prev) -8 Apizer talk contribs →‎Installing the Ubuntu 20.04 Server Operating System
     
17:10 (cur | prev) +112 Apizer talk contribs →‎Setting Permissions
     
17:08 (cur | prev) +102 Apizer talk contribs →‎Setting Permissions
     
16:51 (cur | prev) +21 Apizer talk contribs →‎Ubuntu Software Packages
     
16:47 (cur | prev) -8 Apizer talk contribs →‎Installation
     16:36  TrigFunctionsInDegrees diffhist +36 Dglin talk contribs Redirected page to TrigFunctionsDegrees1 Tag: New redirect
     13:49  TrigFunctionsDegrees1 diffhist +32 128.151.13.68 talk
     10:57  Upgrading WeBWorK from 2.15 to 2.16 diffhist +271 132.68.115.60 talk →‎LTI Changes
 m   07:30  DigitsTolType diffhist +1 Pstaabp talk contribs added ;

20 July 2021

 m   17:36  Installation Manual for 2.16 on Ubuntu diffhist +1 Gjennings talk contribs →‎Updating the webwork2 code
 m   10:07  Upgrading WeBWorK from 2.15 to 2.16 diffhist +343 Tani talk contribs

19 July 2021

N    18:05  Talk:Open Problem Library diffhist +353 Campbells talk contribs Created page with "I am in the process of installing WebWork 2.16 on a Centos 7.x.x platform. Got the webpage up and running but is coming up with the following error displayed on the page: "i..."
     16:49  Installation Manual for 2.16 on Ubuntu‎‎ 13 changes history -2,267 [Apizer‎ (13×)]
     
16:49 (cur | prev) +34 Apizer talk contribs →‎Installing WeBWorK
     
16:46 (cur | prev) -164 Apizer talk contribs →‎Downloading the WeBWorK System Software and Problem Libraries
     
16:43 (cur | prev) +1 Apizer talk contribs →‎Downloading the WeBWorK System Software and Problem Libraries
     
16:40 (cur | prev) -8 Apizer talk contribs →‎Downloading the WeBWorK System Software and Problem Libraries
     
16:40 (cur | prev) +8 Apizer talk contribs →‎Downloading the WeBWorK System Software and Problem Libraries
     
16:37 (cur | prev) +19 Apizer talk contribs →‎Downloading the WeBWorK System Software and Problem Libraries
     
16:35 (cur | prev) +22 Apizer talk contribs →‎Securing the Database
     
16:31 (cur | prev) -1,194 Apizer talk contribs →‎Changing the default MySQL/MariaDB engine
     
16:30 (cur | prev) -680 Apizer talk contribs →‎Securing the Database
     
16:27 (cur | prev) +57 Apizer talk contribs →‎Securing the Database
     
16:21 (cur | prev) +18 Apizer talk contribs →‎Securing the Database
     
16:18 (cur | prev) -51 Apizer talk contribs →‎Securing the Database
     
16:06 (cur | prev) -329 Apizer talk contribs →‎Implement Optional A (wwtmp)